Abilify Maintena - aripiprazol

Na čo sa liek Abilify Maintena - aripiprazol používa?

Abilify Maintena je liek, ktorý obsahuje účinnú látku aripiprazol . Je indikovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie u dospelých, ktorých stav už bol stabilizovaný perorálnou liečbou aripiprazolom. Schizofrénia je duševná choroba charakterizovaná radom symptómov, vrátane porúch myslenia a reči, halucinácií (vidieť alebo počuť neexistujúce veci), podozrievavosti a fixácií (falošných presvedčení).

Ako sa liek Abilify Maintena - aripiprazol užíva?

Abilify Maintena je dostupný vo forme prášku (300 mg a 400 mg) a rozpúšťadla na rekonštitúciu v injekčnom roztoku s predĺženým uvoľňovaním. Výraz "predĺžené uvoľňovanie" znamená, že aktívna zložka sa pomaly uvoľňuje počas niekoľkých týždňov po injekcii. Liek sa podáva raz mesačne pomalou injekciou do gluteálneho svalu alebo deltového svalu (ramena), ktorý vykonáva lekár alebo zdravotná sestra. Liek sa nemá podávať intravenózne alebo subkutánne. Odporúčaná dávka je 400 mg raz mesačne. V prípade vedľajších účinkov možno dávku znížiť na 300 mg. Dávku možno tiež znížiť u pacientov užívajúcich niektoré iné lieky, ktoré spomaľujú rozklad aripiprazolu v tele. Liekom, ktoré urýchľujú rozpad aripiprazolu, je potrebné sa vyhnúť liečbe trvajúcej viac ako dva týždne. Po prvej injekcii má pokračovať denná liečba 10-20 mg perorálneho aripiprazolu 2 týždne.

Liek je dostupný len na lekársky predpis.

Akým spôsobom liek Abilify Maintena - aripiprazol účinkuje?

Účinná látka lieku Abilify Maintena, aripiprazol, je antipsychotikum. Hoci jeho presný mechanizmus účinku nie je známy, je isté, že sa viaže na receptory prítomné na povrchu nervových buniek v mozgu, čím prerušuje prenos signálov medzi mozgovými bunkami, ktoré sú prevádzkované "neurotransmitermi", chemickými látkami, ktoré umožňujú nervovým bunkám navzájom komunikovať. Predpokladá sa, že aripiprazol účinkuje väčšinou ako "čiastočný agonista" dopamínu a 5-hydroxytryptamínových neurotransmiterových receptorov (tiež nazývaných serotonín). To znamená, že pôsobí ako dopamín a 5-hydroxytryptamín aktivujúci tieto receptory, ale menej energicky ako tieto neurotransmitery. Pretože dopamín a 5-hydroxytryptamín sa podieľajú na schizofrénii, aripiprazol prispieva k normalizácii mozgovej aktivity, znižuje psychotické symptómy a zabraňuje ich opätovnému objaveniu.

Aký prínos preukázal liek Abilify Maintena - aripiprazol v týchto štúdiách?

Preukázalo sa, že Abilify Maintena je rovnako účinný ako perorálny aripiprazol pri prevencii opätovného výskytu symptómov schizofrénie. V rámci jednej hlavnej štúdie, na ktorej sa zúčastnili dospelí, u ktorých bolo ochorenie už stabilizované perorálnou liečbou aripiprazolom, sa príznaky objavili v priebehu 26 týždňov u 22 z 265 pacientov (8, 3%) liečených Abilify Maintena v porovnaní 21 z 266 pacientov (7, 9%) liečených perorálnym aripiprazolom.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Abilify Maintena - aripiprazol?

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Abilify Maintena (ktoré môžu postihnúť 5 alebo viac osôb zo 100) sú zvýšenie telesnej hmotnosti, akatízia (stav motorického nepokoja), nespavosť a bolesť v mieste vpichu injekcie. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Abilify Maintena sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Prečo bol liek Abilify Maintena - aripiprazol schválený?

Výbor agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) rozhodol, že prínos lieku Abilify Maintena je väčší ako riziká spojené s jeho používaním a odporučil, aby bol liek schválený na použitie v EÚ. Výbor CHMP poznamenal, že liek Abilify Maintena je rovnako účinný ako perorálny aripiprazol a má podobný bezpečnostný profil, okrem bolesti v mieste vpichu injekcie, ktorá sa považuje za zvládnuteľnú. Výbor usúdil, že mesačné podávanie lieku môže uľahčiť pacientovi dodržiavanie liečebného režimu.

Aké informácie o lieku Abilify Maintena - aripiprazol dosiaľ neboli predložené?

Bol vypracovaný plán riadenia rizík, aby sa zabezpečilo, že sa Abilify Maintena použije čo najbezpečnejšie. Na základe tohto plánu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľov lieku Abilify Maintena zahrnuté informácie o bezpečnosti vrátane príslušných opatrení, ktoré musia dodržiavať zdravotnícki pracovníci a pacienti.

Ďalšie informácie o lieku Abilify Maintena - aripiprazol

Dňa 15. novembra 2013 vydala Európska komisia povolenie na uvedenie lieku Abilify Maintena na trh platné v celej Európskej únii. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Abilify Maintena, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. Lekárnika. Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 02-2015.

Odporúčaná

Guaiaco v bylinkári: Nehnuteľnosť Guaiaco
2019
Dasselta - Desloratadine
2019
Sinusitída Opravné prostriedky
2019